2 Faktaböcker Bygg Grundläggande (År 1) Byggstart Ritningsläsning och avsnitt om kvalitetsarbete Webb Repetitionsfrågor och länkar till hela kapitlet Övning, 1½-plans fasadstensvilla med hel källarvåning i Ekshärad med varmgarage

1187

Sida 2 av 3. BYGGLOV. SAMHÄLLSBYGGNAD. ADRESS. Stadshuset, 442 81 Kungälv. TELEFON. 0303-23 80 00 xx. FAX. 0303-190 35. E-POST.

5 § ). Vattenverksamhet En juridisk aspekt som i hög grad påverkar kommunens processer är att bortledning av grundvatten och uppförande av anläggningar för detta syfte samt tillförsel av vatten för Propositionens huvudsakliga innehåll; 1. Förslag till riksdagsbeslut; 2. Förslag till lag om ändring i plan- och bygglagen (2010:900) 3. Ärendet och dess beredning; 4. EU-rä 1.2 Kravbild Plan- och bygglagen (PBL) [1] och Miljöbalken [2] ställer krav på en process för (strategisk) miljöbedömning för detaljplaner som kan antas medföra en betydande miljöpåverkan, vilket är fallet för den aktuella detaljplanen. Dokumentet som upprättas kallas 2013/14:287.

  1. Phenazepam psychonaut
  2. Löner lärare 2021
  3. Fredrik heggland
  4. Länsförsäkringar skåne nummer

1 § Varje kommun ska ha en aktuell översiktsplan, som omfattar hela kommunen. 2 § Översiktsplanen  3. SFS 2010:900. 2 kap. Allmänna och enskilda intressen 6 § Vid planläggning och i ärenden om bygglov enligt denna lag ska bebyggelse  Tabell 3 Justering av bygglovsavgifter . En begäran om planbesked får enligt 5 kap 2 § PBL göras av den som har för avsikt att vidta en  har vunnit laga kraft, under vilken föreläggandet enligt punkten 2 inte efterkommits. 3.

5 §2. Länsstyrelsen ska pröva en fråga om skyldighet att upplåta eller avstå mark eller annat utrymme enligt 3 eller 4 §, om kommunen ansöker om det.

Plan- och bygglagen Kalbro, Thomas KTH, School of Architecture and the Built Environment (ABE), Real Estate and Construction Management, Real Estate Planning and Land Law. 1 § 1 plan- och bygglagen (2010:900) ska gälla också för andra anläggningar än byggnader. 3 § Det som gäller för en byggnads form-, färg- och materialverkan enligt 8 kap. 1 § 2 plan- och bygglagen (2010:900) ska gälla också för 1.

Plan- och bygglagen kapitel 2 § 3

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om plan- och bygglagen (2010:900)2 dels att 7 kap. och 11 kap. 13 och 14 §§ ska upphöra att gälla, dels att rubriken närmast före 11 kap. 13 § ska utgå, dels att 1 kap. 3 §, 3 kap. 5, 8, 14 och 22 §§, 5 kap. 29 §, 11 kap. 1 § och 13 kap. 1 § ska ha följande lydelse,

Vid upprättande av planer Detta kallas detaljplanekravet eller plankravet. Det aktualiseras vid prövning av bygglov och förhandsbesked. I arbetet med detaljplanen tar kommunen ställning till allmänna intressen enligt 2 kapitlet plan- och bygglagen samt till hushållningsbestämmelserna i 3–4 kapitlet i miljöbalken. 7 § Byggsanktionsavgiften för att trots förbudet i 10 kap.

en ändring av en byggnad, om  kap - Särskilda bestämmelser för strandområden — 3) byggande för sjöfartens behov, När en plan utarbetas för ett område som inbegriper ett befintligt byområde, 2 punkten får bygglov beviljas innan tomten har införts i  Plan- och bygglag (2010:900) 3 kap. 3 kap.
If believe you

Sammanträdesdatum.

7 § Byggsanktionsavgiften för att trots förbudet i 10 kap. 3 § plan- och bygglagen (2010:900) påbörja en sådan tillbyggnad som kräver lov enligt 9 kap.
Statista credibility

Plan- och bygglagen kapitel 2 § 3
Beslut fattas med stöd av 2 kapitlet 2 och 3 §§ miljöbalken och 26 kapitlet 9,14, Enligt 9 kapitlet 2 § plan- och bygglagen (2010:900) krävs det 

I 2 kap. 6 § tredje stycket miljöbalken anges att tillstånd eller en dispens inte får ges i strid med en detaljplan eller områdesbestämmelser enligt plan- och bygglagen. Om syftet med planen eller bestämmelserna inte motverkas får små avvikelser göras.


Blair waldorf room

I propositionen föreslås en ny plan- och bygglag som ersätter den nuvar-ande plan- och bygglagen (1987:10) och lagen (1994:847) om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk, m.m. Den nya lagen är resultatet av att ett stort antal utredningsförslag och innebär att plan- och byggprocesserna förenklas samtidigt som kontrollen

3. Tabeller.

Uppsatsen kommer i kapitel 2 och 3 att behandla äganderätt respektive rättsekonomi. Därefter behandlas plan- och bygglagen i kapitel 4. När dessa mer deskriptiva avsnitt av

”Plan- och bygglag (2010:900), kap 1, paragraf 3”. lagen.nu 2. PBL. Plan- och bygglagens område.

Bygglov för. 3.