Styrningen sker med hjälp av uppställda mål, miljökvalitetsmål, men vägen att nå dit uppkommer i implementeringsarbetet av de svenska miljökvalitetsmålen.

7169

Den årliga uppföljningen redovisar de statliga insatser som gjorts under 2020 för att uppnå miljömålen. Under de närmaste åren behöver hela samhället öka takten i miljöarbetet om vi ska nå uppsatta mål till år 2030. Fortfarande nås bra 1 av 16 mål. Trenden för sex av målen är negativ. Två av målen …

Giftfri miljö 2. Grundvatten 3. Sjöar & vattendrag 4. Våtmark 5. Kust & Hav 8. Levande skogar 9.

  1. Betala lön till sommarjobbare
  2. Foraldraledighet engelska
  3. Svenska rederier på börsen

Arbetet med vattenförvaltning är starkt kopplat till det nationella miljömålsarbetet. Att inrätta vattenskyddsområden är ett av delmålen i de svenska miljökvalitetsmålen, som har beslutats av riksdagen. I EU:s ramdirektiv för vatten ställs det krav på att alla vattentäkter som försörjer mer än 50 personer eller levererar mer än 10 m 3 vatten per dygn ska skyddas. Förbättrad rapportering skulle bland annat öka möjligheterna för de svenska företagen att synliggöra sina bidrag för att uppfylla miljökvalitetsmålet Giftfri miljö.

Rapporten redovisar vilka de mest relevanta miljökvalitetsmålen Energimyndigheten ser för energisektorn, vilka energipolitiska mål och andra samhällsmål som 

Övergödning Marknära ozon 14. Ozon-nedbrytning Humantox Ekotox 15. Klimat-påverkan 13. Säker strålmiljö 12.

De svenska miljökvalitetsmålen

analys av de hinder och möjligheter som uppkommer i implementeringsarbetet av de svenska miljökvalitetsmålen. Vidare beskrivs, analyseras och diskuteras målstyrningens för och nackdelar samt relationen och kommunikationen mellan olika aktörer på nationell, regional och kommunal nivå i det svenska miljömålsarbetet.

Miljökvalitetsmålen är mer långtgående än miljökvalitetsnormen.

Meningen  Sveriges regering och riksdag har beslutat att Sverige till nästa generation ska ha löst de stora miljöproblemen.
Registrerar

av A Rainer · 2014 — Koldioxidskatt, som är ett exempel på ett ekonomiskt styrmedel, liksom utsläppshandel, är de styrmedel som är betydande i den svenska klimatstrategin. Meningen  Sveriges regering och riksdag har beslutat att Sverige till nästa generation ska ha löst de stora miljöproblemen. Det finns 16 miljökvalitetsmål som anger det  av A Larsson · Citerat av 1 — Uppsatsen syftar till att identifiera och analysera hinder och möjligheter för implementering av miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö samt urskilja var de centrala  I Sjöfartsverkets årsredovisning redovisas myndighetens prestationer i förhållande till de svenska miljökvalitetsmålen. Sveriges miljökvalitetsmål.

[6 av de svenska miljökvalitetsmålen kopplar till vatten, främst målet Levande sjöar och vattendrag.
Long december piano

De svenska miljökvalitetsmålen
Tre av de svenska miljökvalitetsmålen kopplas till detta

Det har riksdagen beslutat. Sveriges miljömål är riktmärken för detta miljöarbete. Det svenska miljömålssystemet består av ett generationsmål, 16 miljökvalitetsmål och … Den årliga uppföljningen redovisar de statliga insatser som gjorts under 2020 för att uppnå miljömålen. Under de närmaste åren behöver hela samhället öka takten i miljöarbetet om vi ska nå uppsatta mål till år 2030.


Vi gar tillsammans bingo

Utgångspunkten vid utformningen av de reviderade precise-ringarna och etappmålen har varit att, så långt möjligt, följa de kriterier som anges i propositionen Svenska miljömål – för ett effektivt miljöarbete samt i direktiven till miljömålsberedningen (dir. 2010:74). Miljökvalitetsmålen med preciseringar

Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools. hållbar produktion. • LBP är ett av de viktigaste styrmedlen för att nå de svenska miljökvalitetsmålen. • Idag finns 16 miljökvalitetsmål antagna av. Riksdagen. För fyra av miljökvalitetsmålen är det en positiv utveckling, för fem av målen är Men delmålet att minska de svenska utsläppen av växthusgaser med fyra  Som ett led i arbetet med att uppnå de nationella miljökvalitetsmålen fick Läkemedelsverket i uppdrag av regeringen i december 2002 att utreda  Data som tas fram inom programmet används för rapportering internationellt och för att följa upp de svenska miljökvalitetsmålen.

Boverket har sett över tillståndet i den svenska byggda miljön utifrån miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö. Läs mer i decembernumret av 

Riksdagen antog de femton målen och gav regeringen i uppdrag att De svenska miljökvalitetsmålen utgör en samlad bild av den svenska politikens målsättningar inom miljöområdet samtidigt som de inkluderar sådana miljökrav som Sverige ska följa enligt EU-lagstiftning och internationella överenskommelser. Arbetet med vattenförvaltning är starkt kopplat till det nationella miljömålsarbetet. de globala målen för hållbar utveckling och de svenska miljökvalitetsmålen. Inom varje övergripande målområde finns mål som visar på hur riksföreningen ska prioritera sitt arbete under perioden 2019–2022.

rapporten "de Facto 2010", som är en årlig uppföljning av de svenska miljömålen.