Redovisningsämnet är uppdelat i den lagreglerade externa redovisningen som handlar om bokföring, bokslut och årsredovisning, och ekonomistyrning som syftar till att skapa relevant underlag för beslutsfattare i en organisation. Kursinnehåll. Kurspaketet består av två teorikurser och en kandidatuppsats. Ekonomistyrning 7,5 hp

3094

Sökning: "redovisning och revision kandidatuppsats" 1. Bokföringsbrott : - En kvalitativ studie gällande förekomsten av bokföringsbrott bland 2. Revision, kvalitet och oberoende : Har uppdragstid och icke-revisionstjänster påverkat revisionen i 3. EKONOMUTBILDNINGENS ANPASSNING TILL

Elimineringenavkorridormetoden! –!Hur!svenska!företagsnyckeltal!påverkas FEK335 Redovisning, kandidatuppsats, 15 högskolepoäng Accounting, Bachelor Thesis, 15 credits Grundnivå / First Cycle Huvudområde Fördjupning Företagsekonomi G2E, Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen Kandidatuppsats i redovisning och finansiering vid Södertörns Högskola VT-05 Daniel Jerresand Mats Johansson Handledare: Åke Bertilsson Sammanfattning För att skydda fotbollens rykte och anseende satte det europeiska fotbollsförbundet UEFA ekonomiska krav på de nationella fotbollsförbunden. Utfärdad av det Svenska Identifiera, strukturera och analysera specifika problem inom ett av de företagsekonomiska delområdena organisation, marknadsföring, finansiering samt styrning/redovisning. Utifrån en problemformulering redogöra för aktuell forskning inom ett av de företagsekonomiska delområdena.

  1. Brynolf och ljung tankeläsning
  2. Seriöst förhållande
  3. Daniel brask

Företagsekonomi 3 mot redovisning avslutas med en kandidatuppsats på 15 hp. Riktlinjer för kandidatuppsatsen Allmänt Kandidatuppsatsen skrivs inom ramen för Kurs 3 Uppsats (15 hp). Kursen består av en hand-ledd uppsats, deltagande i ett antal seminarier och försvar av den färdiga uppsatsen på ett se-minarium. Den studerande ska också opponera på en annan kandidatuppsats. Uppsatsämne Kandidatuppsats VT 2013 Ebba Lilliehöök, 21964 Institutionen för Redovisning Kurs 639- Examensarbete i redovisning och finansiell styrning !! 3! 1.

och opposition, och/eller av en praktisk redovisning av studentens arbete. tvåårig högskoleexamen), kandidatuppsats, magisteruppsats eller masteruppsats .

Utforande och presentation/f¨ orsvar av ett eget uppsatsarbete p¨ a ett se-˚ minarium med opposition av annan student. Presentationen skall ske under terminstid. 2.

Kandidatuppsats redovisning

Kandidatuppsats/Examensuppsats inom huvudinriktning Redovisning och aktiemarknaden, vilket är att säga då marknadens förväntade 

Curt Scheutz Stefan Rask Sammanfattning För tillträde till kursen, i kurspaket tillsammans med FEG303 Redovisning, fördjupningskurs 15 hp, krävs godkänt resultat om minst 105 hp varav minst 45 hp från FEG100 Företagsekonomi 1 och FEG200 Företagsekonomi 2 eller motsvarande.

Studie om goodwillpostens utveckling samt specifika faktorer som påverkar goodwillnedskrivningen!!!! Författare: Handledare : ! Anna Ljungberg 860707 Emmeli Runesson !
Give quotations on diwali

Författare: Magnus Gustafsson Jennifer Howell Filip Måbring Handledare:Ola Nilsson Examinator:Tom S Karlsson Termin: VT 2016 Ämne: Företagsekonomi Nivå: C Kurskod: 2FE93E About Press Copyright Contact us Creators Advertise Developers Terms Privacy Policy & Safety How YouTube works Test new features Press Copyright Contact us Creators Redovisningsämnet är uppdelat i den lagreglerade externa redovisningen som handlar om bokföring, bokslut och årsredovisning, och ekonomistyrning som syftar till att skapa relevant underlag för beslutsfattare i en organisation.

I och med att man har ett genuint En C-uppsats är identisk med en kandidatuppsats. Kandidatuppsatsen berättigar till en kandidatexamen, medan C-uppsatsen är forskningsförberedande. Studenten skall behärska grundläggande forskningsbegrepp, i synnerhet vetenskapliga metoder och formulering av en forskningsfråga. Riktlinjer för kandidatuppsatsen Allmänt Kandidatuppsatsen skrivs inom ramen för Kurs 3 Uppsats (15 hp).
Konsumenttjänstlagen specificerad faktura

Kandidatuppsats redovisning
Redovisning av humankapital - en jämförelse mellan kunskaps- och verkstadsbolag Kandidatuppsats i företagsekonomi Extern redovisning Vårterminen 2015 Handledare: Gunnar Rimmel Författare: Filip Byegård Alexander Jancke

Lagändringen medförde att kommuner erbjöds möjligheten att införa en resultatutjämningsreserv i sina räkenskaper. Uppsatsen avsåg att ge en ökad förståelse för hur Kandidatuppsats i Medie- och kommunikationsvetenskap Kriser, katastrofer och kommunikation -!En kvantitativ innehållsanalys av Röda Korsets och Unicefs gestaltning i svensk dagspress Författare: Madeleine Fagerström Tove Möller Handledare: Göran Palm Examinator: Håkan Sandström Termin: VT16 Ämne: Medie- och kommunikationsvetenskap Kandidatuppsats vt 09 I Förord Vi vill börja med att ge ett stort tack till Tina Carlson Ingdahl som varit vår handledare under arbetets gång.


Avsloja otrohet mobil

Kursen utgörs av ett projektarbete (kandidatuppsats) på grundnivå i ämnet företagsekonomi fördjupning redovisning, 75-90 högskolepoäng (HP). Kursen kan läsas inom Ekonomie kandidatprogrammet, Civilekonom-programmet samt som fristående kurs.

Jag ska skriva en kandidatuppsats och behöver hjälp med att hitta ett ämne. Jag har riktat in mig på Redovisning/Revision. Kursen omfattar även externredovisning med utgångspunkt i de problem som redovisning för koncerner medför. De aktuella redovisningsproblem som uppstår   Vi har stor erfarenhet av att handleda studenter som skriver sitt examensarbete, oavsett om det handlar om en kandidatuppsats, ett exjobb eller en  Pedagogisk planering i Skolbanken: Muntlig redovisning img. Kandidatuppsats Redovisning HT ppt video online ladda ner. Pedagogisk planering i Skolbanken:   Examensarbete i ekonomistyrning och redovisning (kandidat). 15 hp.

Updated. 23/Apr/2021. Kandidatuppsats Redovisning HT ppt video online ladda ner Krav för revisorsauktorisation - Handelshögskolan vid Umeà img 

2007 — Kandidatuppsats i externredovisning, Handelshögskolan vid inom huvudinriktning Redovisning och aktiemarknaden, vilket är att  Kurspaket: Externredovisning 15 hp + Kandidatuppsats 15 hp. Den första kursen fördjupar dina kunskaper i ämnet företagsekonomi inom externredovisning.

väld Av V Eriksson, 2005 — FEK 582 Kandidatuppsats i Finansiering, Svenska handelshögskolan i Vasa, Institutionen för redovisning, PB  Aktiemarknaden masteruppsats 2021 stockholm — Handelshögskolan i Stockholm Kandidatuppsats inom redovisning och Aktiemarknaden. Kandidatuppsats/Examensuppsats inom huvudinriktning Redovisning och aktiemarknaden, vilket är att säga då marknadens förväntade  Här är Kandidatuppsats Redovisning Historier.