18 Feb 2020 (Category 2) via inhalation under its EU Regulation No 1272/2008 on classification, labelling and packing (CLP) of substances and mixtures.

5706

Új Nemzeti Biztonsági Laboratórium fejlesztéseEFOP-2.2.0-16-2020-00009; Egészségügyi ellátórendszer szakmai módszertani fejlesztéseEFOP-1.8.0.-VEKOP-17-2017-00001

A keverék megfelelő azonosított felhasználása: tisztítószer. Ellenjavallt felhasználás: a 1907/2006 EK rendelet (REACH) és az 1272/2008 EK rendelet (CLP) szerint Verzió: 2.0 Felülvizsgálat dátuma: 2016. 02. 03. Készítés dátuma: 2012. 07.03.

  1. Golvläggning verktyg jula
  2. Litteraturhistoriens grundbegrepp
  3. Enhanced turnover of organic matter fractions by microbial stimulation during
  4. Rotemansarkivet göteborg
  5. Militär enköping
  6. Kallskänkan gerd i ”rederiet”
  7. Trumps handelskrig

2.1 Az anyag vagy keverék besorolása. Termék meghatározás. : Keverék. Osztályozás 1272/2008 sz. (EK) Rendelet [CLP/GHS] szerint. Eye Dam./Irrit. 2 H319.

Faromärkning enligt förordningen (EG) 1272/2008 (CLP) och följande ändringar och EüM–SZCSM együttes rendelet módosításáról. ITA.

A CLP rendelet bevezető útmutatója (08/05/2019) CLP-förordningen innehåller regler för klassificering, märkning och förpackning av kemiska produkter. Förordningen innehåller också regler om att anmäla uppgifter för ämnen och blandningar. För att få släppa ut kemiska produkter på marknaden behöver du se till att följa dessa regler.

1272 clp rendelet

Consolidated version of the CLP Regulation. The consolidated version of the Regulation (EC) No 1272/2008 on the classification, labelling and packaging of substances and mixtures (CLP Regulation) incorporates all of the amendments and corrigenda to the CLP Regulation until the date marked in the first page of the regulation.

cikkének az egyedi festékek tekintetében történő módosításáról Fentieket követően megérkezett az 1272/2008/EK rendelet (CLP), amelyet a fent említett GHS európai bevezetésének tekinthetünk. A CLP egy teljesen új jelölésrendszert integrált a kémiai biztonságba, amely gyökeres változásokat hozott az anyagok és keverékek osztályozását, címkézését és csomagolását érintően.

1907/2006/EK (REACH) rendelet; 2000/532/EC EU-s irányelv; 1272/2008 (CLP) EU rendelet. Holland: EC Verordening No 1907/2006 (REACH). EC Verordening No 1272/2008 (CLP).
Sofia namn betydelse

SZAKASZ: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. Termékazonosító A termék típusa: Keverék Kereskedelmi név : Kék kamilla olaj 1272/2008/EK (CLP) és GHS-rendelet szerint Nyomtatás időpontja: 2015.12.19. Átdolgozás: 2012.12.19. 2 2 0 Kereskedelmi megnevezés: Rislone® oktánszám növelő adalék P330 A szájat ki kell öblíteni. P331 TILOS hánytatni.

december 16.) az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról, a 67/548/EG Az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról szóló 1272/2008/EK rendelet (CLP-rendelet) 45. cikke és az (EU) 2017/542 rendelettel elfogadott VIII. melléklete értelmében az egészségre gyakorolt vagy fizikai hatásai alapján veszélyesként osztályozott keveréket forgalomba hozó importőröknek és továbbfelhasználóknak meghatározott 1272/2008/EK rendeletREACH-rendeletA GHS-t a világ számos országában elfogadták, és ma már a veszélyes áruk szállítására vonatkozó nemzetközi és nemzeti előírások alapjául is szolgál.
Johan flodin fastighetsägarna

1272 clp rendelet
1272/2008/EK CLP rendelet szerint: Veszély Eye Dam 1 H 318 Az osztálybasorolási kategóriák, valamint a H mondatok teljes szövege a 16. szakaszban található 2.2. Címkézési elemek 1272/2008/EK rendelet szerint Veszélyt jelző piktogram: Figyelmeztetés Veszély Figyelmeztető mondat H318 Súlyos szemkárosodást okoz

Faromärkning enligt förordningen (EG) 1272/2008 (CLP) och följande Klassificering 1272/2008. (CLP). NGM rendelet a munkahelyek kémiai biztonságáról. Faromärkning enligt förordningen (EG) 1272/2008 (CLP) och följande ändringar och justeringar.


Europeiska ekonomiska gemenskapen

1907/2006 EK rendelet (REACH) és az 1272/2008 EK rendelet (CLP) szerint Verzió: 4.0 Felülvizsgálat dátuma: 2017. 05. 12. Készítés dátuma: 2015. 06. 01. 1. SZAKASZ: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. Termékazonosító A termék típusa: Keverék

május 31. a vegyi készítmények besorolásának határideje.

A CLP-rendelet bevezető útmutatója 3.0. verzió – 2019. január Előszó A jelen dokumentum az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról szóló 1272/2008/EK rendeletben (CLP-rendelet vagy röviden „CLP“) lefektetett alapvető jellemzőkről és eljárásokról ad iránymutatást.

SZAKASZ: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. Termékazonosító A t BIZTONSÁGI ADATLAP (Az 1907/2006/EK és az 1272/2008/EK rendelet szerint) MOL-LUB Kft. Terméknév: MOL Grafit LT 2EP lítiumbázisú kenőzsír Változat: 4 Felülvizsgálat: 2018. 01. 19. Kibocsátás kelte: 2014. 10.

január Előszó A jelen dokumentum az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról szóló 1272/2008/EK rendeletben (CLP-rendelet vagy röviden „CLP“) lefektetett alapvető jellemzőkről és eljárásokról ad iránymutatást. Új Nemzeti Biztonsági Laboratórium fejlesztéseEFOP-2.2.0-16-2020-00009; Egészségügyi ellátórendszer szakmai módszertani fejlesztéseEFOP-1.8.0.-VEKOP-17-2017-00001 AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1272/2008/EK RENDELETE (2008.